KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

INFORMATION CLAUSE ON DATA PROCESSING

English version below

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich Twoich urządzeniach przez serwis Mieszkaj w Mieście.

 

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Ci maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszej strony internetowej.

 

Masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

 

Naciśnięcie przycisku „zgoda” lub zamknięcie niniejszego okna oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu Użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

 

Administratorem danych osobowych określonych powyżej jest Henniger Investment Spółka Akcyjna z siedzibą: 31-351 Kraków, ul. Katowicka 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000599210, posiadająca NIP 6350000742, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 6.768.953,00 złote.

 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe określone powyżej w celach marketingowych, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, w celach analitycznych, w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszych produktów, co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje podstawowe dane kontaktowe Administrator przechowuje dla potrzeb marketingu naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowego, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

INFORMATION CLAUSE ON DATA PROCESSING

By continuing to use the website without changing the cookie settings in your browser, you accept cookies, which will result in saving them to your devices by the Live in the City website.

 

We use the information contained in your cookies and similar technologies for advertising and statistical purposes and to adapt the website to the individual needs of users, including profiling. The use of these technologies allows us to provide you with maximum convenience when using our website.

 

You can change the cookie settings yourself in your web browser. If you do not agree, please change your browser settings or leave the website.

 

By pressing the "consent" and/or "accept" button or closing this window, you consent to the possibility of creating a User profile based on information about the services provided, interest in the offer or information contained in cookies. You have the right to withdraw your consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing of your data, which was carried out on the basis of previously granted consent.

 

The administrator of the personal data specified above is Henniger Investment Spółka Akcyjna with its registered office at 41 Katowicka, Krakow entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy) kept by the District Court for Kraków-Śródmieście in Krakow (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia) under KRS number: 0000599210, NIP 6350000742, with a share capital in the amount of PLN 6.768.953,00.

 

We hereby inform you that we process the personal data specified above for marketing purposes, for archival (evidence) purposes, to secure information in the event of a legal need to prove facts, for the purpose of possible determination, investigation or defence against claims, which is our legitimate interest, for analytical purposes, in order to test customer satisfaction and determine the quality of our products, which is our legitimate interest (on the basis of Article 6 (1) (f) of the GDPR).

 

The data administrator does not transfer data outside of Poland / the EU / the European Economic Area.

Your basic contact details are stored by the Administrator for the purposes of marketing our products and services until you object to their processing for this purpose, you withdraw your consent if we processed them on the basis of the so-called marketing consent, or we determine that they have become out of date.