KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

 1. Niniejszym informujemy Cię, że Henniger Investment Spółka Akcyjna przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy udzielili dobrowolnej i świadomej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością klubu osiedlowego, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pomocą poczty elektronicznej w tym newslettera na wskazany przez siebie adres e-mail.

 2. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych określonych w pkt I jest Henniger Investment Spółka Akcyjna z siedzibą: 31-351 Kraków, ul. Katowicka 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000599210, posiadająca NIP 6350000742, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 2.768.453,00 złotych.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe określone w pkt I w następujących celach:

  • w celu informowania o ofercie klubu osiedlowego i wszelkich działaniach związanych z jego działalnością;
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach analitycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszych produktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Kategorie Twoich Danych Osobowych:

  Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

  • Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) oraz adres mailowy podane w treści oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Odbiorcy danych

  Administrator danych osobowych nie udostępnia ich osobom trzecim.

 6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

  Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 7. Okres przechowywania danych

  Twoje podstawowe dane kontaktowe Administrator przechowuje dla potrzeb marketingu naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowego, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 8. Twoje prawa:

  Przysługuje Ci:

  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
  3. Prawo do usunięcia danych, jeżeli twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Twoje dane;
  4. Ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać aby Administrator ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych ;
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. Prawo do przenoszenia danych
   Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz tez zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
   Jeżeli uważasz, że Administrator przetwarza niezgodnie z prawem, może złożyć w te sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
  8. Prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 9. Informacje o źródle danych

  Twoje dane uzyskaliśmy wskutek wyrażonej dobrowolnie i świadomej zgody.